JESTAUN HAKIAK FAHI FINI HO SISTEMA INTENSIVU IHA INSTITUTO POLITÉCNICO DE BETANO ALDEIA BEMETAN, SUKU BETANO POSTU ADMINISTRATIVU SAME MUNISÍPIU MANUFAHI

(0 User reviews)   540
Fernanda da Cruz INSTITUTO POLITÉCNICO DE BETANO -(IPB) 2022

To read a book, please sign in to your account

login

1. Husi prátika ida ne’e bele implementa teoria ne’ebé hetan iha Ensinu Superior ba iha kampu mak hanesan jestaun hakiak fahi fini; 
2. Husi prátika ida ne’e bele hasa’e kapasidade no koñesementu liu husi hakiak animál fahi liu-liu hakiak fahi fini ho sistema intensivu; 
3. Liu husi prátika ida ne’e bele hatene utiliza ai-han lokál no batar uut, hare uut, fore mungu, fore keli no ai-kafé tahan, hodi halo formulasaun rasõens ba animál fahi; 
4. Husi prátika ida ne’e mós bele eleva esperiensia kona-ba jestaun hakiak fahi rasa, jestaun ai-han, jestaun luhan, jestaun prevensaun no tratamentu ba moras liu-liu jestaun hakiak fahi fini. 

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *
There are no comments for this eBook.
You must log in to post a comment.
Log in

Related eBooks